Có phải 𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐯𝐚𝐧𝐠 càng đ𝐨̣̂ 𝐜𝐚𝐨 rượu càng ngon ?